• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 36 | ฉบับที่ : 1 ประจำเดือน : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

สารจากบรรณาธิการ

สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกท่าน เนื่องจากวารสารของเราเป็นวารสารที่ตีพิมพ์ในรูปแบบสหสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 นี้ เนื้อหาภายในเล่มจึงมีความหลากหลายทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สารสนเทศและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ดังนั้นท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์หลากหลายแง่มุม สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ที่สนใจส่งผลงานของท่านมาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารของเรา ทางกองบรรณาธิการขอเรียนกับทุกท่านว่าในปัจจุบันมีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการสง่ เข้ามาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารของเราจำนวนมาก หากกระบวนการพิจารณาและขั้นตอนการตีพิมพ์มีความล่าช้าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย อนึ่งหากท่านดำเนินการตามขั้นตอนและคำเสนอแนะของทางวารสาร ก็จะช่วยทำให้ขั้นตอนการดำเนินการรวดเร็วขึ้น ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารของเราจะช่วยเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแนวคิดและผลงานของท่านสู่สาธารณะต่อไป 

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :