• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 35 | ฉบับที่ : 6 ประจำเดือน : November - December 2016

สารจากบรรณาธิการ

        The Mahasarakham University Journal of Science and Technology volume 35 issue 6 is the English language version of this series. It is composed of all original articles covering biological, physical and health sciences. Each article constitutes interesting and in-depth research, and I trust each reader will receive new knowledge and benefit from the information presented. Our journal is classifi ed in group 1 of the Thai-Journal Citation Index (TCI) and as such, the editorial board and I would like to extend an invitation to all researchers to submit your manuscript for consideration and publication. 

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :