• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 35 | ฉบับที่ : 5 ประจำเดือน : กันยายน - ตุลาคม 2559

สารจากบรรณาธิการ

         ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและใส่ใจกับสุขภาพมากกว่าในอดีต เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและสามารถตรวจวัดทางชีวภาพได้มากขึ้น ก็มีการค้นคว้าในเชิงลึกเพื่อหาสารออกฤทธิ์สำคัญที่มีผลดีต่อสุขภาพและยืนยันผลของสารต่างๆที่พบในธรรมชาติเหล่านี้ ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นองค์ประกอบทั้งในอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนทั้งทางด้านสุขภาพจิต การใช้ยาและด้านสุขอนามัยเป็นต้น สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 มีบทความวิจัยทางด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีสารออกฤทธิ์ดีต่อสุขภาพ ที่มีความหลากหลายและมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้อ่านโดยทั่วไป
         นอกจากนี้วารสารฯยังมีบทความวิจัยทางด้านสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรนํ้า ความปลอดภัยของระบบธนาคาร เป็นต้น กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฯ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและช่วยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่สังคมโดยรวม 

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :