• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 33 | ฉบับที่ : 1 ประจำเดือน : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557

สารจากบรรณาธิการ

        วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 ในปีพุทธศักราช 2557 นี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองบรรณาธิการ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่สื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ กองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและในระดับสากลต่อไป วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 8 เรื่อง และบทความวิชาการจำนวน 4 เรื่อง กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :