• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 35 | ฉบับที่ : 3 ประจำเดือน : May - June 2016

สารจากบรรณาธิการ

       As Editor-in-Chief, I would like to welcome again all of you who took the time to read ourvery first English language issue of the Mahasarakham University Journal of Science and Technology some ten years ago. To start with, let me share with you that our journal has enjoyed positive developments over those past ten years including being accepted as a quality journal by the TCI (Thailand Citation Index). I believe these positive developments will continue to accelerate the journals ranking among the community of journals.
      It has been a pleasure to work alongside other universities in Thailand and overseas on academic projects where scholars carried out research and produced quality research papers which were submitted and published in our journal

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :