• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 32 | ฉบับที่ : 6 ประจำเดือน : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556

สารจากบรรณาธิการ

       จุดเริ่มต้นจากข้อกำหนดของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือ งานวิจัยบางส่วนหรือทั้งหมดนำไปเขียนบทความวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ความเข้มข้นของข้อกำหนดในแต่ละสถาบันการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงว่า ปริญญาบัตรที่ผู้เรียนได้รับได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนในศาสตร์นั้นๆอย่างแท้จริง ดังนั้นการตีพิมพ์มีตั้งแต่วารสารนั้นๆอยู่ในฐานข้อมูล TCI ของไทย ในขณะเดียวกันคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูลนี้ถูกแบ่งระดับคุณภาพด้วย

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :