• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 34 | ฉบับที่ : 6 ประจำเดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

สารจากบรรณาธิการ

         วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสารที่นำเสนอผลงาน ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา เป็นการเผยแพร่ผลงานแก่ผู้สนใจ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น สำหรับ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ ที่มีผลงานและมีความประสงค์จะเผยแพร่ผลงาน สามารถ ส่งผลงานของท่านตามแบบฟอร์มของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถนำเรื่องมาพิมพ์ได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่จำเป็นต้องสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บทความและบทความวิจัย
ที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ จะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 ประกอบด้วยบทความวิจัย 18 เรื่อง กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงการวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :