• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 34 | ฉบับที่ : 5 ประจำเดือน : กันยายน - ตุลาคม 2558

สารจากบรรณาธิการ

        การวิจัยเป็นกลไกสำคัญที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ ดังจะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2558) นำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์แขนงต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโลโลยี รวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 13 เรื่อง ซึ่งได้ผ่านการคัดกรองและการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :