• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 34 | ฉบับที่ : 4 ประจำเดือน : กรกฎาคม-สิงหาคม 2558

สารจากบรรณาธิการ

       "There are two kinds of research—applied research and not-yet-applied research." – “งานวิจัยในโลกนี้มีอยู่เพียงสองประเภท ได้แก่ งานวิจัยประยุกต์ และงานวิจัยที่ยังไม่ถูกนำไปประยุกต์ใช้” ข้อความข้างต้นมาจากคำกล่าวของ Lord George Porter ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล Nobel สาขาเคมี ในปี 1967 และได้รับตำแหน่ง Lord of Luddenham, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า งานวิจัยพื้นฐานที่เกิดจากการทดลองหรือผ่านกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อได้ อีกทั้งยังผ่านการตรวจทานโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงนั้น ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่และอนุมัติให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น ถือได้ว่าเป็น “ทรัพย์สิน” ที่ทรงคุณค่าของมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่ง

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :