• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 32 | ฉบับที่ : 5 ประจำเดือน : กันยายน – ตุลาคม 2556

สารจากบรรณาธิการ

      The situation of electricity, both generating and supply, in Thailand is rather dark judging from the view point of end-user. Recently, all southern parts of the country suffered from a long light-out period before the ambiguous cause was discovered. Surely, electricity is still a big problem for the nation. This issue of the MSU journal leads all readers to ponder the basic question of how to as sure the stability and supply to the nation. Another topic that might come to our mind will be how to increase our national production rate without destroying our environment. Such topics require the use of integrated knowledge and advanced technology. The editorial board wishes all of our readers become energy minded and friendly to our environment.

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :