• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 34 | ฉบับที่ : 3 ประจำเดือน : พฤษภาคม-มิถุนายน 2558

สารจากบรรณาธิการ

         วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 นำเสนอบทความวิจัยที่มีความหลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 12 เรื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การผลิตไฮโดรเจนด้วยกลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลในระบบกึ่งต่อเนื่องซํ้าโดย Escherichia coli HB41 ความสัมพันธ์ระหว่างเหล็ก ยีน HFE และโรคทางระบบประสาท การจำแนกใบหน้าด้วยเทคนิค Support Vector Machine เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับการสืบค้นคิดตามหาข้อมูลในการนำไปใช้และเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของวารสารได้จากเว็บไซต์ www.journal.msu.ac.th

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :