• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 34 | ฉบับที่ : 2 ประจำเดือน : มีนาคม – เมษายน 2558

สารจากบรรณาธิการ

       ปัจจุบันนี้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก้าวไกลไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นักวิจัย และนักวิชาการจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่ใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยพันธกิจของเราในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัยของนักวิจัยและนักวิชาการทั่วประเทศ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้ได้จัดพิมพ์บทความวิชาการและบทความความวิจัยที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ด้านชีววิทยา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีพลังงาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :