• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • researchjournal.msu@gmail.com
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 34 | ฉบับที่ : 1 ประจำเดือน : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558

สารจากบรรณาธิการ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558) ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิจัยการทั้งหมด 11 เรื่อง  โดยวารสารฉบับนี้ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้นักวิจัยคณาจารย์และนิสิต ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบทความและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในงานวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะได้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้และแวดวงวิชาการและผู้คนที่สนใจทั่วไป

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :