• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • researchjournal.msu@gmail.com
  • English

วารสารสาระคาม

ปีที่ : 5 | ฉบับที่ : 2 ประจำเดือน : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

สารจากบรรณาธิการ

        วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์โดยได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับจากนักวิจัยสายสนับสนุน รวมถึงนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ซึ่งทำให้วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น วารสารสาระคามฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 6 บทความ และเป็นผลงานจากบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย 5 บทความ และผลงานของบุคลากรสายวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 1 บทความ

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :