• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 32 | ฉบับที่ : 3 ประจำเดือน : พฤษภาคม – มิถุนายน 2556

สารจากบรรณาธิการ

       การวิจัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ผลลัพธ์ที่สำคัญประการหนึ่งของการวิจัยคือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานผ่านวารสารวิชาการ ดังนั้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญของนักวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีความถูกต้อง กองบรรณาธิการพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของวารสารให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 6 เรื่อง และบทความวิชาการจำนวน 6 เรื่อง กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :