• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 32 | ฉบับที่ : 2 ประจำเดือน : มีนาคม – เมษายน 2556

สารจากบรรณาธิการ

       วารสารฉบับนี้ ได้มีข้อมูลมากมายสำหรับผลงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่อง ฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมต่อการสลายไขมันในเซลล์ไขมันจากหนูขาว, การลดความเข้มสีและการย่อยสลายสีอะโซด้วยแบททีเรีย, ผลของพีเอชและอุณหภูมิต่อกัมมันตภาพของอะไมเลสที่ได้จากแบคทีเรีย Vibrio harveyi, การติดตามสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและนํ้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์, การวิเคราะห์หาแคดเมียมในตัวอย่างนํ้าโดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปรคโตรเมตรีหลังจากเพิ่มความเข้มข้นด้วยการตกตะกอนร่วมกับคอปเปอร์ -8-, ไฮดรอกซีควิโนลีนโดยใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก ...

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :