• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ : 36 | ฉบับที่ : 4 ประจำเดือน : กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

สารจากบรรณาธิการ

       การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้วิจัยสู่นักวิจัยท่านอื่นๆ องค์ความรู้ที่เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ หรือการวิจัยต่อยอดในอนาคต วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านกระบวนการพิจารณาคัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงกองบรรณาธิการ เพื่อให้บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคุณภาพสูงสุด
       วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ตีพิมพ์บทความวิจัย 16 เรื่อง กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป   

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :