• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

บทความ

ชื่อเรื่อง คอเลสเตอรอลในเลือดกับโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรืออุดตันเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
Title Blood Cholesterol and Acute Ischemic Stroke Among Type-2 Diabetic Patients
ผู้แต่ง วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, วันดี บุญราศรี, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม, สุคนธา ศิริ, วรากร เกรียงไกรศักดา
Authors Wisit Chaveepojnkamjorn, Wandee Boonrasri, Chukiat Viwatwongkasem, Sukhontha Siri, Warakorn Kriengkaisakda
บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคอเลสเตอรอลในเลือดกับโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรือ อุดตันเฉียบพลัน (acute ischemic stroke: AIS) ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทราแบ่งออกเป็นผู้ป่วย AIS 100 ราย และผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคดังกล่าว จำนวน 300 ราย จับคู่ตามปัจจัย เพศ อายุ ภูมิลำเนาและระยะเวลาที่รักษาระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากร และส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ ด้านการแพทย์และคลินิก โดยทำการรวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์จากโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิเคราะห์แบบพหุคอนดิชันนอลโลจิสติก เมื่อควบคุมตัวแปรรบกวน พบว่ากลุ่มที่มีระดับคอเลสเตอรอลรวมระหว่าง 241-280 และสูงกว่า280 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เสี่ยงที่จะเป็น AIS สูงถึง 4.3 และ 7.7 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีระดับคอเลสเตอรอล น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (ORadj = 4.3, 95%CI =1.4-13.7; ORadj = 7.7, 95%CI =1.1-57.5) ฉะนั้นการเฝ้าระวังระดับคอเลสเตอรอลในเลือดในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองจะต้องดำเนินการร่วมควบคู่กับการให้ความรู้ถึงการควบคุมคอเลสเตอรอลและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองลงได้ในระดับหนึ่ง

 

คำสำคัญ คอเลสเตอรอลในเลือด, โรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน, ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
Abstract

      The objective of this research was to determine the relationship between blood cholesterol and acute ischemic stroke (AIS) among type-2 diabetic patients (TDP). A case-control study was conducted among TDP attending the Bhuddasothorn hospital in Chachoengsao, with 100 cases and 300 controls in 2013-2016. Cases and controls were matched by gender, age, residential area, and duration of attendance. Data were collected with a questionnaire comprising 2 parts: part 1 demographic characteristics, and part 2 clinical and health data. The obtained data were analyzed using descriptive statistics and analytic statistics with a computerized statistical package. Multivariable conditional logistic regression analysis, controlling for possible confounding factors, revealed that a total cholesterol of 241-280 and > 280 mg/dl increased the risk of AIS by a factor of 4.3 and 7.7 times, respectively (OR=4.3, 95%CI =1.4-13.7; OR=7.7, 95%CI =1.1-57.5). A surveillance system monitoring blood cholesterol among risk groups should be conducted in cooperation with information regarding cholesterol control and stroke prevention among TDP as an essential measure to reduce AIS risk.

 

Keywords Blood cholesterol, Acute ischemic stroke, Type-2 diabetic patients
รายละเอียดวารสาร