• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

บทความ

ชื่อเรื่อง ไอเอ็มอาร์พีแอล : โปรโตคอลอาร์พีแอลแบบปรับปรุงสำหรับโหนดเคลื่อนที่บนเครือข่ายซิกโลแพน
Title ImRPL: Improved RPL protocol for Mobility Node on 6LoWPAN
ผู้แต่ง ภาคย์ สธนเสาวภาคย์, ชัชชัย คุณบัว
Authors Pak Satanasaowapak, Chatchai Khunboa
บทคัดย่อ

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโปรโตคอลอาร์พีแอลให้สามารถสนับสนุนการทำงานในกรณีที่มีโหนดเคลื่อนที่บนเครือข่ายซิกโลแพน โดยผู้วิจัยเรียกโปรโตคอลที่ถูกปรับปรุงว่าโปรโตคอลไอเอ็มอาร์พีแอล วิธีการที่ได้เสนอในงานวิจัยนี้คือ การปรับปรุงกระบวนการเลือกโหนดแม่และการปรับปรุงกระบวนการตรวจจับโหนดเคลื่อนที่ งานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโปรโตคอลอาร์พีแอลกับโปรโตคอลไอเอ็มอาร์พีแอลโดยใช้โปรแกรม Cooja Simulator ผลการทดลองพบว่า ในสถานการณ์แรกที่ความเร็วของโหนด 1 เมตรต่อวินาที โปรโตคอลไอเอ็มอาร์พีแอลมีอัตราการส่งข้อมูลสำเร็จสูงถึง 88.92 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่โปรโตคอลอาร์พีแอลมีอัตราการส่งข้อมูลสำเร็จ 68.54 เปอร์เซ็นต์ ในสถานการณ์ที่สองโปรโตคอลไอเอ็มอาร์พีแอลเวอร์ชั่นสองโปรโตคอลไอเอ็มอาร์พีแอลเวอร์ชั่นหนึ่งและโปรโตคอลอาร์พีแอลมีอัตราการส่งข้อมูลสำเร็จสูงเท่ากับ 70.89 เปอร์เซ็นต์, 58.84 เปอร์เซ็นต์ และ 38.98 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ยิ่งไปกว่านั้นโปรโตคอลไอเอ็มอาร์พีแอลเวอร์ชั่นสองสามารถเลือกโหนดแม่ได้ถูกต้องคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่โปรโตคอลไอเอ็มอาร์พีแอลเวอร์ชั่นหนึ่งและโปรโตคอลอาร์พีแอลมีเปอร์เซ็นต์ในการเลือกโหนดแม่ที่ถูกต้องเท่ากับ 77.5 เปอร์เซ็นต์และ 47.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

 

คำสำคัญ เครือข่ายที่มีโหนดเคลื่อนที่, เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, เครือข่ายซิกโลแพน, โปรโตคอลค้นหา เส้นทาง
Abstract

       This research aimed to improve RPL protocol for support mobility node on 6LoWPAN. We propose an improved protocol called imRPL protocol that enhances the parent selection phase and the mobile detection phase. This research compared performance between RPL protocol and imRPL protocol using Cooja simulator. The results showed that in the first scenario where the speed of node is 1 m/s, the imRPL protocol had a packet delivery ratio at 88.92%, whereas with the RPL protocol it was 68.54%. In the second scenario, imRPLv2, imRPLv1 and RPL protocol had packet delivery ratios of 70.89%, 58.84%, and 38.98% respectively. Moreover, the imRPLv2 protocol can choose a correct new parent at 100% while imRPLv1 and RPL protocol have the correct ratio of 77.5% and 47.5% respectively.

 

Keywords Mobility Network, Wireless Sensor Network, Internet of Things, 6LoWPAN, Routing Protocol
รายละเอียดวารสาร