• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

บทความ

ชื่อเรื่อง ยาคุมกำเนิดชนิดทานกับมะเร็งเต้านมในสตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน
Title Oral contraceptive use and breast cancer among Thai premenopausal women
ผู้แต่ง วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, ณัฐจาพร พิชัยณรงค์, รังษีนพดล โถทอง, ปรารถนา สถิตวิภาวี, ศุภชัย ปิติกุลตัง
Authors Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Rungsinoppadol Thotong, Pratana Satitvipawee, Supachai Pitikultang
บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดทานกับมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีก่อนหมดประจำเดือน ประชากรที่ศึกษา คือ สตรีที่เข้ารับบริการที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แบ่งออกเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และผู้ที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านม จำนวนกลุ่มละ 257 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ โดยทำการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห์จากโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการศึกษา พบว่า มะเร็งเต้านมส่วนมากเป็นชนิด invasive ductal carcinoma (ร้อยละ 91.8) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทานยาคุมกำเนิด กับมะเร็งเต้านมเมื่อควบคุมตัวแปรรบกวน พบว่า กลุ่มที่ทานยาคุมกำเนิด เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมสูงถึง 3.39 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานยาคุมกำเนิด (ORadj = 3.39, 95%CI =1.99-5.75) เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่ใช้ยาคุมกำเนิด จะพบว่า กลุ่มที่ทานยาคุมกำเนิดอย่างต่อเนื่องจะเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้ (ORadj 6-10 yrs=3.91, 95%CI = 1.99-7.64; ORadj >10 yrs=4.23, 95%CI = 2.05-8.71) ฉะนั้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคยาคุมกำเนิดในกลุ่มสตรี และดำเนินการให้ความรู้ถึงประโยชน์ และโทษในการทานยาคุมกำเนิด จะช่วยป้องกันและลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมลงได้ในระดับหนึ่ง

คำสำคัญ ยาคุมกำเนิดชนิดทาน, มะเร็งเต้านม, สตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน
Abstract

        The objective of this research was to determine the association between oral contraceptive (OC) use and breast cancer among Thai premenopausal women. There were 257 breast cancer patients (cases) and 257 healthy women (controls) from the National Cancer Institute, Bangkok, Thailand. Data were collected by questionnaire that comprised 2 parts: part 1 general characteristics, and part 2 health behaviors and reproductive health factors. The obtained data were analyzed using descriptive statistics and analytic statistics with computerized statistical package. The results revealed major type of breast cancer was the invasive ductal carcinoma (91.8%). Group of OC use when compared to group of no OC use after adjusting for potential confounders has 3.39 times risk of being breast cancer (OR=3.39, 95%CI =1.99-5.75). In addition, the more duration of OC use, the more being BC (ORadj 6-10 yrs=3.91, 95%CI = 1.99-7.64; ORadj >10 yrs=4.23, 95%CI = 2.05-8.71). Therefore, the surveillance system of OC use should be conducted and accompanied with providing information of OC use among risk groups and basic adjustment of health lifestyle will reduce and prevent from this problem.

Keywords Oral contraceptive use, breast cancer, Thai premenopausal women
รายละเอียดวารสาร